Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo

Osnovni Podatki

Opis

Projekt »Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo« je zasnovan z namenom okrepiti zmogljivosti za uveljavljanje načel odgovorne znanosti na področjih etike, integritete in enakosti spolov ter deležnikom na različnih nivojih odločanja in delovanja v Sloveniji ponuditi relevantna znanja in veščine za uveljavljanje teh načel. Projekt bo v ta namen izpeljal temeljito raziskavo obravnave etike, integritete in enakosti spolov na področju raziskovanja v Sloveniji. Raziskava bo zajela politike v zvezi z etiko, integriteto in enakostjo spolov v raziskovanju in njihovo implementacijo na nacionalni ravni, v sistemskih oz. krovnih organizacijah ter v posameznih raziskovalnih ustanovah. Med drugim bomo preučili tudi dejavnosti akademskih založnikov in razlike med vedami v zvezi z etično presojo raziskav ter analizirali stanje na raziskovalnih organizacijah z vidika izpolnjevanja pogojev za prijavo na razpise Obzorje Evropa. Temeljito analizo dokumentacije in zbranih podatkov bomo nadgradili z intervjuji s predstavniki ključnih deležnikov, s čimer bomo dobili vpogled v njihove izkušnje in pričakovanja v zvezi s sistemsko ureditvijo teh področjih. Na ta način bomo dobili celostno sliko o etični presoji raziskav, oblikovanju smernic raziskovalne integritete in postopkih obravnave suma njihovih kršitev ter politikah in ukrepih v zvezi z enakostjo spolov v raziskovanju pri nas. Cilj raziskave je identificirati dobre prakse, pomanjkljivosti in izzive, tako pri posameznih organizacijah kot na sistemski ravni. Rezultate raziskave bomo predstavili v Poročilu o stanju etike, integritete in enakosti spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije.

Na podlagi izsledkov te raziskave in pregleda dobrih praks doma in v tujini bomo pripravili Priporočila za ureditev sistemske obravnave etike, integritete in enakih možnosti v raziskovanju. Dokument, ki bo vseboval smernice za nacionalno strategijo razvoja na teh področjih, priporočila za obstoječe sistemske organizacije ter predloge za vzpostavitev novih institucionalnih mehanizmov, bomo naslovili na ključne deležnike. Prav tako bomo pripravili Priročnik o uveljavljanju načel etike, integritete in enakosti spolov za raziskovalne organizacije, ki bo vseboval napotke za vzpostavitev in delovanje delovnih teles (komisij), protokolov za etično presojo in obravnavo kršitev načel integritete, pripravo akcijskih načrtov za enakost spolov, primere dobrih praks ipd.

Organizirali bomo tudi procese izmenjave znanj in izkušenj z razširitvijo že obstoječih forumov izmenjave znanj (Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – skupina Alt+G) in ustvarjanjem novih (srečanje predstavnikov etičnih komisij raziskovalnih organizacij). V namen prenosa dobrih praks bomo organizirali posvet s predstavniki sistemskih organizacij iz Avstrije, prenos znanj pa bomo okrepili tudi s serijo delavnic o akcijskih načrtih za enakost spolov za raziskovalne organizacije.

 


Faze projekta

Program dela in časovnica:

DS 1: Pregled in analiza stanja na področjih etike, integritete in enakosti spolov v raziskovanju
1.1 Pregled področja na nacionalni ravni: M 1–6 (rok: 28. 2. 2022).
1.2 Pregled politik, strateških usmeritev in praks v delu sistemskih in krovnih organizacij: M 3–9 (rok: 31. 5. 2022).
1.3 Pregled in analiza stanja na raziskovalnih organizacijah v Sloveniji: M 6–12 (rok: 31. 8. 2022).

Mejnik 1: Objava Poročila o stanju etike, integritete in enakosti spolov na področju znanosti v Sloveniji – M 14 (rok: 31. 10 2022).

DS 2: Prenos dobrih praks iz tujine
2.1 Identifikacija dobrih praks v zvezi z etiko in integriteto raziskav: M 13–18 (rok: 28. 2. 2023).
2.2 Identifikacija dobrih praks v zvezi z enakostjo spolov v raziskovanju: M 13–18 (rok: 28. 2. 2023).
2.3 Prenos dobrih praks: posvet s predstavniki sistemskih organizacij iz Avstrije bo organiziran na koncu procesa iskanja dobrih praks (DS 2, M 13–18) v 22. mesecu projekta.

Mejnik 2: Organizacija posveta s predstavniki sistemskih organizacij iz Avstrije – M 22 (rok:30. 6. 2023).

DS 3: Priporočila in prenos znanja
3.1 Priprava osnutka Priporočil za ureditev sistemske obravnave etike, integritete in enakih možnosti v raziskovanju: M 18–21 (rok 31. 5. 2023).
3.2. Priprava Priročnika o uveljavljanju načel etike, integritete in enakosti spolov za raziskovalne organizacije: M 17–20 (rok 28. 4. 2023).
3.3 Prenos znanja in izkušenj med deležniki:
-    Razširitev Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah (skupina Alt+G) na forum članic_ov komisij za enakost spolov bo potekala kontnuirano tekom trajanja celega projekta.
-    Organizacija srečanja predstavnikov etičnih komisij raziskovalnih organizacij: M 15 (rok 30. 11. 2022).
3.4 Izvajanje serije delavnic o izdelavi akcijskih načrtov za enakost spolov: M 3, 5, 8, 10 (skrajnji rok 30. 6. 2022).

Mejnik 3.1: Objava Priporočil za ureditev sistemske obravnave etike, integritete in enakih možnosti v raziskovanju – M 23 (rok 31. 7. 2023).
Mejnik 3.2: Objava Priročnika o uveljavljanju načel etike, integritete in enakosti spolov za raziskovalne organizacije – M 21 (rok 31. 5. 2023).
Mejnik 3.3: Organizacija srečanja predstavnikov etičnih komisij raziskovalnih organizacij – M 15 (rok 30. 11. 2022).

DS 4: Diseminacija rezultatov projekta
4.1. Obveščanje deležnikov na sistemski ravni in na ravni raziskovalnih organizacij:
-    Spletna stran projekta in informacijski portal na spletišču ZRC SAZU – M 1 (rok 30. 9. 2021).
-    Zaključni dogodek – M 24 (rok 31. 8. 2023).
-    Blogi na spletni strani Spol in znanost – vsake štiri mesece.
-    Številke novičnika Spol in znanost na ZRC SAZU – vsake tri mesece med akademskim letom.
4.2. Obveščanje širše javnosti – kontnuirano v času trajanja projekta.
4.3. Obveščanje stokovne javnosti:
-    Oddaja dveh znanstvenih člankov – M 19 (rok 31. 3. 2023).

 


Rezultati

Seznam objav in predstavitev

                                   

 

Načrtovani rezultati:
• Poročilo o stanju etike, integritete in enakosti spolov na področju znanosti v Sloveniji
• Priporočila za ureditev sistemske obravnave etike, integritete in enakih možnosti v raziskovanju
• Priročnik o uveljavljanju načel etike, integritete in enakosti spolov za raziskovalne organizacije

• Posvet s predstavniki sistemskih organizacij iz Avstrije
• Razširitev skupine Alt+G na forum članic_ov komisij za enakost spolov
• Posvet predstavnikov etičnih komisij
• Serija delavnic o izdelavi akcijskih načrtov za enakost spolov

• Članek o znanstveni etiki in integriteti v Sloveniji
• Članek o enakih možnostih v raziskovanju
• Zaključni dogodek