Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi - ACT

framework program
Opis

Cilj projekta je pridobivanje in promoviranje vedenja o enakosti spolov. Pri tem je poseben poudarek na 'skupnostih prakse' kot tistih dejavnikov, ki bodo delovali v smeri večje enakosti spolov na področju znanstvenoraziskovalnih organizacij v evropskem znanstvenoraziskovalnem prostoru, vključno z vpeljavo ukrepov za večjo enakost spolov v raziskovalne in izobraževalne vsebine. V zadnjem desetletju je na tem področju v EU prišlo do pomembnega napredka. Žal so izkušnje in prakse o tem močno razpršene, kar ovira sistematično in sistemsko delovanje. ACT v ta namen razvija mrežo sedmih 'skupnosti prakse'.

Te mreže se bodo opirale na mehanizme učenja in praks, ki bodo oblikovani tako, da jih bo mogoče prilagajati vsakokratni konkretni situaciji: medmrežno središče za posredovanje vedenja; prilagodljiv in fleksibilen evalvacijski okvir za načrtovanje in nadzorovanje dejavnosti v zvezi z enakostjo spolov; orodje za privzemanje najboljših praks; materiali za izobraževanje in delavnice participativnih metod za institucionalne spremembe; sinergijske konference (medmrežne in osebne) ali tematski videofilmi, ki naslavljajo skupne potrebe. Ti ukrepi bodo prilagojeni specifičnim okoljem in bodo omogočili premislek o institucionalnih različnostih in nacionalnih kontekstih.

Projekt se tako loteva že znane neenakosti med spoli na treh področjih: kadrovske službe, odločevalski procesi in znanstvenoraziskovalne vsebine, vključno s predmetnikom visokošolskega izobraževanja.

 Pričakovani vplivi:

  1. Izboljšano transnacionalno učenje o vedenju in praksah enakosti spolov na znanstvenoraziskovalnem področju, ki bodo znanstveno skupnost bolje opremile za preprečevanje spolne pristranskosti.
  2. Boljše razumevanje vpliva vprašanja spola na kakovost znanstvenoraziskovalnih procesov in pridobivanja znanstvenega vedenja.
  3. Izboljšanje standardov za oceno institucionalne odličnosti, ki kot merilo uspešnosti vključujejo enakost med spoloma.
  4. Bolj sistematično in sistemsko privzemanje najboljših orodij in praks za vpeljavo načrtov spolne enakosti.

Ključne povezave