Title:
»Ne le kruh, tudi vrtnice!«. Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga prispeva nove uvide k raziskavam na področju antropologije (po)socializma, kulture potrošnje, spola in spomina. Temelji na pričevanju sogovornic in sogovornikov, ki ponudijo vpogled v “strukturo občutenja" socialističnega obdobja skozi prakso potrošnje, iz katere se zrcalijo kompleksne ekonomske in politične dinamike ter raznoliki disciplinski režimi na eni strani in razumevanje moči, upora in emancipacije na drugi. Avtorica vzpostavi kritično distanco do pristopa, ki obravnava socializem kot totalitarizem in pokaže, da socialistične politike niso bile preprosto diktirane od zgoraj, ampak izpogajane med državo in državljani/državljankami, pri čemer pa se ženska potrošnica v socializmu ni zgolj odzivala na družbene prepreke in ovire zgodovine, ampak je aktivno soustvarjala družbeni čas. S preučevanjem tega, kako so potrošniki in potrošnice interpretirali in ustvarjali medsebojne povezave med materialnimi predmeti, moralnim ugledom in (samo)spoštovanjem, knjiga pokaže tudi določene specifične prvine slovenskega in jugoslovanskega razvoja evropskih držav po 2. svetovni vojni.

The book contributes new insights to the research in the field of anthropology of (post)socialism, culture of consumption, gender and memory. It is based on the testimony of interlocutors who offer an insight into the "structure of the feeling" of the socialist era through the practice of consumption, from which on the one hand the complex economic and political dynamics and diverse disciplinary regimes are being reflected and the understanding of power, resistance and emancipation on the other. Author establishes critical distance towards the approach, which discusses socialism as a totalitarianism and shows that socialist policies were not simply dictated from above, but negotiated between the state and its citizens. The female consumer in socialism did not only respond to social barriers and obstacles of history, but she also actively co-created social time. By studying how consumers interpreted and created mutual connections between material objects, moral reputation and (self)respect, the book also shows certain specific elements of Slovenian and Yugoslav development of the European countries after the Second World War.

Table of content

Zahvala
Uvod

1. del
ČAS, DELO IN POTROŠNJA
1 Nakup pralnega stroja, gospodinjsko delo in prosti čas
                1.1 Delovanje javnih pralnic in uvajanje prvih pralnih strojev v gospodinjstva
                1.2 Pralni stroj skozi perspektivo tehnološkega razvoja
                1.3 Pranje in žensko delo v okviru gospodinjstva
                1.4 Prihranjeni čas med pranjem in njegova relokacija
2 Vpliv prostega časa kot odmora od dela na potrošne prakse
                2.1 Vključitev žensk na trg dela
                2.2 Vpliv zaposlitve žensk na njihove potrošne prakse
                2.3 Spominski kapital
                2.4 Prosti čas in razvoj turizma v socializmu
                2.5 Odmori od dela in razvoj turizma

2. del
EMANCIPACIJA IN POTROŠNJA
3 Emancipacija skozi perspektivo dekoracije ženskega telesa
                3.1 Hlače in kultivacija ženskega telesa
                3.2 Hlače in izzivanje direktorjeve avtoritete v podjetju
                3.3 Dekoracija ženskega telesa za urejen videz
                3.4 Urejenost in »družbeno pozicioniranje«
4 Nakup predmetov menstrualne higiene za povrnitev dostojanstva žensk
                4.1 Menstruirajoče žensko telo, ovito v sram in molk
                4.2 Tabu menstrualne krvi in strah pred njeno vidnostjo
                4.3 Kultivacija menstruirajočega ženskega telesa
                4.4 Emancipacija menstruirajočega ženskega telesa
5 Sklep
6 Viri in literatura

More ...

A. T.: Polona Sitera, "Ne le kruh, tudi vrtnice!"; Večer - V soboto 26.8.2017
Goran Tenze: Založba ZRC predstavlja dve antropološki študiji; Radio Slovenija 1, Program A 1 12.7.2017, 18:20

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0005-6

Specifications

paperback • 16,5 × 23 cm • 420 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications

ISBN 978-961-05-0006-3
(18 MB)