(Re)imaginacije jezika, naroda in kolektivne identitete v 21. stoletju: Jezikovne ideologije kot nove povezave v post-jugoslovanskih digitalnih medijskih krajinah

postdoctoral research project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

 • Naslov v izvirniku

  (Re-)imagining language, nation and collective identity in the 21st century: Language ideologies as new connections in post-Yugoslav digital mediascapes

 • Šifra

  N6-0123

 • Trajanje

  od 01. oktober 2019 do 01. oktober 2021
 • Finančni vir

  Slovenian Research Agency
Opis

Projekt se osredotoča na novice kot medijska besedila in na povezane državljanske diskurze v družbenih medijih. Raziskuje povezave v koncepciji jezika in naroda na post-jugoslovanskem prostoru, ki obsega šest držav (Slovenijo, Hrvaško, Bosni in Hercegovino, Črno goro in Makedonijo). Tako želi raziskava dopolniti manjkajoča vedenja v sociolingvistiki in družbenih vedah, zlasti razumevanje idej naroda v odnosu do jezika v času digitalnih omrežij, novih medijev in tokov ljudi, ki so radikalno spremenile načine, kako razumemo skupinsko pripadnost.

Teoretsko in metodološko projekt poudarja zabrisovanje meja med ustvarjalci in potrošniki medijskih vsebin, kar prinaša novo dinamiko konstrukcije ideologije. Raziskava predlaga interdisciplinarno metodološko sinergijo (povezovanje med kritično analizo diskurza, jezikovne ideologije, korpusno jezikoslovje), s katero želi prispevati k nadaljnjim študijam jezika in družbe v digitalni dobi.

Raziskava ima dva cilja: (1) oceniti in primerjati pomembnost razmerja med idejami o jeziku in nacionalni identiteti v prevladujočih medijskih besedilih in digitalnih državljanskih odzivih nanje in (2) oceniti potencial vpliva državljanskih digitalnih diskurzov na jezik ter (po)ustvarjanje družbenih povezav, s čimer želi izzvati ustaljene delitve in ideologije standardnega jezika. V nasprotju z raziskavami post-jugoslovanskih družb, ki se osredotočajo na razpad in konflikt, projekt obrača tako perspektivo in se osredotoča na evalvacijo načinov, kako lahko vse bolj večglasne prakse jezikovne refleksije »od spodaj navzgor« prispevajo k izzivanju ustaljenih percepcij jezika, naroda in razlike. Poseben del raziskave bo vključeval ponovno evalvacijo uvidov izven akademskih krogov, zato bodo raziskovalna spoznanja predstavljena v vrsti spletnih in nespletnih kontekstov. Tako želi projekt vzpostaviti tradicijo občutljivejših debat o jezikih – povezanih, razdeljenih in definiranih skozi prizmo politike in zgodovine – tako z lokalnimi strokovnjaki kot širšo javnostjo.


Rezultati

Načrtovani rezultati projekta:

1. Specializiran korpus novičarskih medijskih besedil in komentarjev digitalnih državljanov

2. Empirična spoznanja o trenutnih jezikovnih ideologijah v medijskih besedilih in komentarjih v šestih post-jugoslovanskih državah

3. Elaboracija nove metodološke sinergije

4. Močnejša raziskovalna mreža post-jugoslovanskih sociolingvistov

5. Mednarodna konferenca

6. Zbornik/tematska številka

7. Znanstveni članki v zbornikih

8. Serija javnih dogodkov

9. Predstavitve na mednarodnih konferencah