Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika

Author: Tanja Petrović
Year: 2006


The Serbs of Bela Krajina are one of the numerous local ethnolinguistic communities in Slovenia which are undergoing – as a consequence of major changes in their way of life emanating from the processes of modernisation and industrialisation, as well as due to changes in broader power relations – a process of language shift. This study was written with the aim of pointing out the significance and implications of the process of language shift both in the particular social, historic, and geographical context, as well as with regard to broader social processes. It simultaneously highlights the fact that the process of language shift employs the whole range of linguistic means.

The process of language shift among the Serbs of Bela Krajina was approached from the perspective of language ideology, with a focus on language as one of the essential components of individual and group identity. These processes reveal the complex dynamics of social and linguistic changes and their interconnectedness, and show how deep the link is between the state-national and the local, between broader social processes and the ways in which local communities and their particular members rationalise, negotiate and justify their positions, roles, and strategies.Table of content

PREDGOVOR

1 JEZIKOVNA PROBLEMATIKA MAJHNIH ETNIČNIH SKUPIN NA PROSTORU JUGOVZHODNE EVROPE

Problem določanja pojma manjšina

Zamenjava jezika in kulturno-jezikovna identiteta manjšinskih skupnosti

Dosedanje jezikoslovne obravnave majhnih etničnih skupnosti na območju jugovzhodne Evrope

Nove metodološke paradigme

Srbi v Beli krajini: socio-kulturna in sociolingvistična situacija

Nekaj terminoloških opomb

Zgodovina naselitve Srbov v Beli krajini

Zemljepisna lega in pomen meje

Etnične skupine v Beli krajini – stališča in odnosi

»Drugi narod«: predstave in stereotipi o Uskokih

2 ETNOLINGVISTIČNA VITALNOST SRBOV V BELI KRAJINI

Etnolingvistična vitalnost in idiomi majhnih etničnih skupnosti

Etnolingvistična vitalnost: teoretični koncept

Status

Demografija

Institucionalna podpora

Socialne mreže in etnolingvistična vitalnost

3 JEZIKOVNA PRAKSA SRBOV V BELI KRAJINI

Jezikovna praksa in proces zamenjave jezika

Alternacija kodov: definicije in razmejitve

Alternacija kodov in proces zamenjave jezika

Omejitve pri analizi rabe jezika pri Srbih v Beli krajini

Alternacija kodov in starostna stratifikacija

Leksikalna izposoja

Leksika tradicionalne kulture in proces zamenjave jezika

Besedišče novejšega datuma

Strukturalne interference

Nestabilnost jezikovne norme

Diglosija in proces zamenjave jezika

4 TEORIJA JEZIKOVNE IDEOLOGIJE

Jezikovna ideologija: teoretični koncept

Mesto ideologije v preučevanju jezika kot družbenega fenomena

Analiza diskurza in rekonstrukcija družbene resničnosti

Jezikovna ideologija: definicije

Jezikovna ideologija in analiza diskurza

Metapragmatična zavest

Ideološka jedra

5 ZAMIŠLJANJE SKUPNOSTI NA PROSTORIH BIVŠE JUGOSLAVIJE IN SRBI V BELI KRAJINI

Zamenjava jezika in proces oblikovanja nacij

»Zunanja« oblikovanja identitete Srbov v Beli krajini

Diskurzivno oblikovanje Balkana

Diskurzivno oblikovanje nacije

Diskurzivno oblikovanje manjšine

Diskurzivno oblikovanje zamejstva

»Strokovni diskurz« o procesu zamenjave jezika in njegovo ideološko ozadje

Etična dimenzija raziskovanja majhnih etničnih skupnosti

Ideološka oblikovanja avtentičnosti

6 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA V DISKURZU SRBOV V BELI KRAJINI: IDEOLOŠKA JEDRA

Čistost jezika

Nacionalni jezik in materni idiom

Diskurz nostalgije

Jezikovna ideologija kot »večglasje«

7 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA IN METAPRAGRAMATIČNA ZAVEST

Metapragmatični diskurz

Eksplicitna metapragmatika

Izgovor

Besedišče

Implicitna metapragmatika

Alternacija kodov in jezikovna ideologija

8 IDEOLOŠKE FUNKCIJE PREMEGA GOVORA V DISKURZU SRBOV V BELI KRAJINI

Premi govor in jezikovna ideologija

Premi govor in pozicija avtorja diskurza

Preklapljanje kodov pri navajanju premega govora

Metapragmatika premega govora: oblike in funkcije

Razmerje med premim in odvisnim govorom v narativnem diskurzu Srbov v Beli krajini

9 JEZIKOVNA IDEOLOGIJA IN ODNOS MED SOGOVORCI

Dialog raziskovalec – informator: stik in spopad med ideologijami

Avtoriteta in razmerje med sogovorci

Avtoriteta standardnega jezika

Avtoriteta starosti in lokalnega znanja

Vpliv jezikovne pripadnosti raziskovalca na diskurz Srbov v Beli krajini

Skupno znanje in odnos med sogovorci

10 ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA

CITIRANA LITERATURA

'NEITHER HERE NOR THERE': THE SERBS OF BELA KRAJINA AND THEIR LANGUAGE IDEOLOGY IN THE PROCESS OF LANGUAGE SHIFT (Summary)

KAZALO POJMOV, OSEBNIH IN ZEMLJEPISNIH IMEN
price


Keywords
ethnolingistics
Serbian language
social changes
sociolinguistics
White Carniola
Yugoslavia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR