Skip to main content
Kras: trajnostni razvoj kraške pokrajine


Editorial Board: Helena Dobrovoljc, Jerneja Fridl, Oto Luthar, Janez Mulec, Miha Pavšek
Year: 2008Table of content

I. KAMNINE IN RELIEF

Kras in njegova geološka zgradba

Jame in jamski sistemi na obravnavanem ozemlju

Kraški relief in reliefne enote na obravnavanem območju

Človek in kras

Flišne pokrajine

Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah

II. VODA

Značilnosti pretakanja vode v krasu

Sledilni poskusi na krasu

Kemijsko-fizikalne in biološke metode za ocenjevanje kakovosti kraških vodnih virov

Monitoring fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov v izbranih kraških izvirih, rekah in jami

Onesnaženje z avtocest in odlagališč odpadkov

Kraški vodni viri in njihovo varovanje

Metodologija kartiranja ranljivosti in tveganja

III. NARAVA – Raziskovanje biodiverzitete – flore, favne in vegetacije kraškega sveta

Vegetacija Krasa v preteklosti

Gozd in grmišča

Suha travišča

Mokrotni travniki – Planinsko polje, presihajoča jezera v Pivški kotlini, Nanoščica in Vipavska dolina

Kali in lokve

Skalne razpoke, melišča in kamnite trate

Kmetijska krajina: njive, sadovnjaki, vinogradi

Kraške jame

IV. RABA TAL

Splošne značilnosti rabe tal

Dejavniki spreminjanja rabe tal

Pogozdovanje in ogozdovanje

Skupni pašniki

Zaraščanje skupnih pašnikov na primeru Lipice in Strmce

Spremembe rabe tal v vrtačah – primer Logatca

Razvoj pozidanih zemljišč na primeru območij naselij

Križ–Šepulje in Podskrajnik–Zelše

Spremembe rabe tal in njihovi vplivi na okolje

V. LJUDJE

Prebivalstvo in naselja

Vitalne značilnosti prebivalstva

Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva

Družbenogospodarska sestava prebivalstva in dnevna mobilnost

Selitve

Poselitev in naselbinsko omrežje

Stavbe in stanovanja

Razvojni tipi naselij

Aglomeracijske težnje

Človeški kapital

Mobilnost

Splošni kazalniki razvoja

VI. KULTURNA DEDIŠČINA – Razvoj, degradacija in reinvencija tradicionalne stavbne/arhitekturne dediščine Matičnega krasa

Metamorfoze

Predlogi rešitev in izboljšav

Pojmovnik

VII. TURIZEM

Zgodovina jamskega turizma

Monitoring

Življenje v kraških jamah

Ureditev turistične jame

VIII. ENERGIJA

Sonce kot najprimernejši vir energije na Krasu

Vpliv oblike reliefa na osončenost

Izračun kvaziglobalne energije po letnih časih za Kras

Optimizacija izkoriščanja sončne energije

Tehnične rešitve izkoriščanja sončne energije

Uredniški odbor: Oto Luthar, Helena Dobrovoljc, Jerneja Fridl, Janez Mulec, Miha Pavšek

Uredniki poglavij:

Kamnine in relief: Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Bojan Otoničar, Nadja Zupan Hajna; Voda: Metka Petrič; Narava: Valerija Babij, Andrej Seliškar; Raba tal: Drago Kladnik, Franci Petek; Ljudje: Drago Kladnik, Mimi Urbanc; Kulturna dediščina: Oto Luthar; Turizem: Janez Mulec; Energija: Žiga Kokalj, Klemen Zakšek

Avtorji poglavij:

Kamnine in relief: Mauro Hrvatin, Martin Knez, Blaž Komac, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Tadej Slabe, Matija Zorn, Nadja Zupan Hajna; Voda: Janja Kogovšek, Metka Petrič, Tanja Pipan, Nataša Ravbar; Narava: Valerija Babij, Metka Culiberg, Andraž Čarni, Tatjana Čelik, Boško Čušin, Igor Dakskobler, Petra Košir, Alja Pirnat, Andrej Seliškar, Rajko Slapnik, Urban Šilc, Branko Vreš, Igor Zelnik; Raba tal: Mateja Breg, Jerneja Fridl, Matej Gabrovec, Drago Kladnik, Janez Nared, Drago Perko, Franci Petek, Peter Repolusk, Aleš Smrekar, Maja Topole, Mimi Urbanc; Ljudje: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Janez Nared, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc; Kulturna dediščina: Miloš Ebner, Jasna Fakin Bajec, Breda Luthar, Oto Luthar, Metod Prijatelj; Turizem: Franci Gabrovšek, Andrej Kranjc, Janez Mulec, Tanja Pipan, Janez Turk; Energija: Boštjan Černe, Miha Kavčič, Žiga Kokalj, Aleš Marsetič, Krištof Oštir, Peter Pehani, Darja Šurla, Klemen Zakšek

Urednica zemljevidov: Jerneja Fridl

Avtorji zemljevidov:

Jerneja Fridl, Mateja Breg, Franci Petek, Nataša Viršek Ravbar, Klemen Zakšek

Urednik za fotografijo: Miha Pavšek

Avtorji fotografij:

Valerija Babij, Sarah Bear, Mateja Breg, Rob Broek, Thomas Burke, Stane Crnjak, Metka Culiberg, Tatjana Čelik, Leon Drame, Franjo Drole, Martin Ecker, Boško Čušin, Matej Gabrovec, Franci Gabrovšek, Marjan Garbajs, Stanislav Glažar, Franc Golob, Stane Gomboc, Jurij Hajna, Steev Hise, Mauro Hrvatin, Emil Kariž, Stane Klemenc, Martin Knez, Janja Kogovšek, Žiga Kokalj, Gregor Kovačič, Andrej Kranjc, Morten Mitchell Laroed, Matevž Lenarčič, Jana Logar, Jeff Lorton, Borut Lozej, Oto Luthar, Igor Maher, Andrej Mihevc, Curtis Morton, Janez Mulec, Darko Ogrin, Bojan Otoničar, Miha Pavšek, Borut Peric, Metka Petrič, Luka Pintar, Tanja Pipan, Alja Pirnat, Slavko Polak, Carsten Schurig, Andrej Seliškar, Jurij Senegačnik, Tadej Slabe, Rajko Slapnik, Aleš Smrekar, Stojan Spetič, Igor Sterle, Maja Topole, Nataša Viršek Ravbar, Branko Vreš, Igor Zelnik, Matija Zorn, Laine Zunte, Nadja Zupan Hajna, Matej Ženjko, Mojca Žnidaršič
price


Keywords
cultural heritage
cultural landscape
development strategy
geography
Karst
land use
natural heritage
sustainable development
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR