Dr. Helena Dobrovoljc

Vodja Pravopisne sekcije, višja znanstvena sodelavka, izredna profesorica, raziskovalka pri projektu priprave novih pravopisnih pravil in slovarja, moderatorka Jezikovne svetovalnice+386 1 4706 432

helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (5. nadstropje)Oznake
15689 (ARRS)

Helena Dobrovoljc (1. 10. 1971) je vodja Pravopisne sekcije in skupine za pripravo novega Pravopisa 8.0 ter moderatorka Jezikovne svetovalnice. Raziskovalno se ukvarja s pravopisom in sodobnim knjižnim jezikom, razvojem teorije norme in kodifikacije ter normativnimi vidiki v leksikografiji. Je urednica knjižne zbirke Lingua Slovenica – Fontes ter sourednica Pravopisa 8.0, rastočega pravopisnega slovarja ePravopis in Pravopisnih kategorij na portalu Fran. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici je predavateljica predmetov Slovenski knjižni jezik, Normativistika in Slovenski jezik v izobraževanju, na Podiplomski šoli ZRC pa predmetov Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih.

Raziskovalna področja

 • slovenščina
 • teorija knjižnega jezika
 • normativistika
 • leksikologija in leksikografija
 • jezikoslovje 20. stoletja
 • jezikovno svetovanje
 • sociolingvistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: izredna profesorica za področje jezikoslovja po sklepu senata Podiplomske šole ZRC
 • 2008: docentka za področje jezikoslovja po sklepu senata Univerze v Novi Gorici in na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (splošno jezikoslovje)
 • 2004: doktorat jezikoslovnih znanosti na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Preverba teorije o jezikovni naravnosti na slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu; splošno jezikoslovje)
 • 2001: magisterij znanosti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Pereča pravopisna vprašanja od Škrabca do danes; slovenski knjižni jezik in stilistika)
 • 1995: diploma iz slovenskega jezika in književnosti slovenščine na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1990: zaključena naravoslovno-matematična smer na Srednješolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve

 • 1995–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2008–: dopolnilna zaposlitev na Univerzi v Novi Gorici
 • 2014–: honorarna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC
 • 2011/2012: gostujoča profesorica na Univerzi Alpe-Adria v Celovcu v Avstriji

 

Vodstvene funkcije

 • 2018–: vodja Pravopisne sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2012–: moderatorka in članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2012–: vodja Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • 2008–2011: vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom
 • 2006–2008: vodja programske skupine Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 • 2006–2008: vodja Infrastrukturne skupine naravna in kulturna dediščina na ZRC SAZU
 • 2004–2006: namestnica predstojnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

 

Mentorstvo

 • uvajanje novih sodelavcev: Urška Vranjek Ošlak
 • mentorstvo in somentorstvo pri doktorskih disertacijah: Mateja Curk, Nika Siebenreich, Manca Černivec, Kaja Jošt
 • mlada raziskovalka: Manca Černivec

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2018–: članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
 • 2016, 2018, 2020: članica programskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika
 • 2016, 2019: članica programskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja
 • 2016–2017: članica uredniškega odbora portala »Jezikovna politika Republike Slovenije«
 • 2016–: članica uredniškega sveta »Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika«
 • 2014–: članica uredniškega odbora portala Fran
 • 2014–: članica uredniškega odbora Kamniškega zbornika
 • 2012–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–2019: članica Senata Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2015 –2016: članica organizacijskega odbora dogodka Toporišičevo leto
 • 2015: članica programskega odbora konference Janes: Slovenščina na spletu in v novih medijih
 • 2014–: članica uredniškega sveta novega »Slovarja slovenskega knjižnega jezika«
 • 2013–2014: članica delovne skupine za pripravo Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
 • 2011, 2013, 2015, 2017, 2019: članica programsko-organizacijskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Škrabčevi dnevi
 • 2008–2013: članica Komisije za strokovna vprašanja slovenskega jezika pri SAZU
 • 2004–: članica Založniškega sveta Založbe ZRC
 • 2004–: urednica zbirke znanstvenih monografij Lingua Slovenica in Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2020: soavtorstvo monografije Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss, Nataša Gliha Komac
 • 2019: souredništvo in soavtorstvo Pravopisa 8.0; poglavji Pisna znamenja in Krajšave
 • 2014–: souredništvo in soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa 2019
 • 2014–: souredništvo in soavtorstvo pri pripravi novega pravopisnega slovarja – ePravopisa, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss
 • 2012 in 2015: souredništvo in soavtorstvo pri razpravah o pravopisnih vprašanjih Pravopisna stikanja in Pravopisna razpotja
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije ( 04. maj 2020 - 31. avgust 2022)
GRACE ( mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2020 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika ( 19. julij 2017 - 30. september 2021)
Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2017)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Sporazumevanje v slovenskem jeziku ( aplikativni • 01. junij 2008 - 31. december 2013)
Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici ( 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
pravopis • knjižni jezik • norma • jezikovno svetovanje • slovaropisje