Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri

applied project
Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni projekt obsega teoretično in aplikativno delo: raziskovanje in razvijanje terminološke in terminografske teorije (terminološke definicije, posamezne besedne vrste v določeni terminologiji, npr. glagol v pravni terminologiji, antonimija, raziskovanje vpliva angleščine na slovenščino s posebnim poudarkom na terminologiji, slovenjenje terminologije), objava rezultatov v monografijah, člankih, predavanjih, izdelava novih in dodelava že uporabljanih računalniških orodij za obdelavo terminologije (SlovarRed 2.1), oblikovanje in objava spcializiranih korpusov, obdelava, prevajanje, normiranje terminologij različnih področij, izdelava in objava normativnih, razlagalnih eno- in večjezičnih slovarjev v knjižni in elektronski obliki (splet), organizacija domačih in mednarodnih strokovnih srečanj, terminološko svetovanje. V okviru projekta se predvideva sodelovanje z zamejskimi Slovenci in pomembnimi evropskimi terminološkimi centri.


Ključne besede
termin
terminologija
terminografija; terminografska računalniška orodja
specializirani korpus
terminološki slovar; terminološka definicija
terminološki antonim; prevajanje terminologije
ustrezniki; avtomatika
Botanika
farmacija
pravna zgodovina
procesna kemija
smučanje
tehnika
umetnostna zgodovina; spletna objava slovarjev in drugih publikacij; terminološko svetovanje; sodelovanje s Slovenci v zamejstvu
mednarodno sodelovanje na področju terminologijeRaziskovalna področja
Leksikologija H353