Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

Opis

V prejšnjem RP sta bila osrednja koncepta kulturni prostori in prakse, tj. topološki in tvornostni koncept. V zvezi s kulturo smo rekonceptualizirali nekaj uveljavljenih kategorij, npr. ljudsko, kulturna dediščina, razpravljali o etnoloških pogledih in reprezentacijah, izostrili preteklo podobo o disciplini ter sodelovali pri premislekih in uvajanju novih teoretskih in empiričnih raziskav v dialogu s strokovnjaki in ustanovami po Evropi.

V predloženem programu ohranjamo ta osnovni problemski in empirični okvir. Omogoča nam, da povežemo različne etnološke, folkloristične in kulturnoantropološke interese in raziskovalne poudarke posamičnih raziskovalk in raziskovalcev programske skupine v znanstveno večglasje in odličnost.

Splošni izhodišči o kulturnih prostorih in praksah preokvirjamo z dinamičnejšo konceptualizacijo prostora kot materialnega, socialnega in simbolnega lokusa vseh kulturnih praks, preživetvenih načinov, oblik vzajemnosti in mobilnosti, ustvarjalnosti (zlasti tudi estetske), reprodukcije tradicije in sodobne inovativnosti. Ko poudarjamo procesualnost kulturnih praks, mislimo na socializacijo/inkulturacijo, na medgeneracijski prenos znanja, veščin in kulturne dediščine, upoštevamo vplive in posege države in EU (evropeizacija) in posledično dinamiko med lokalnim in globalnim. Vsi ti procesi se razkrivajo kot kulturni kronotop, v katerem sta zajeti historična in prostorska dimenzija vsakega pojava ali prakse.

Pomembna raziskovalna kategorija, ki jo bomo izostrili, so preživetvene strategije in prakse. Pozorni bomo na materialne idr. dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in spremembe vsakdanjih in identitetnih praks; predvsem mobilnost in komunikacija prostore teh praks definirata kot čez- in multilokalne. Poleg tega nas zanimajo nove oblike vzajemnosti v družbenih skupinah, ki ustvarjalno kapitalizirajo tradicijo in življenjske prostore, tudi kot odgovore na krize, vojne in naravne nesreče. In naposled je kulturna dediščina redefinirana kot skupni interes materialnih, socialnih in estetsko ustvarjalnih svetov.


Ključne besede
vzajemnost
mobilnost
multilokalnost
loklano in globalno
prostor
kulturna dediščina
socialne prakse
slovstvena folklora
preživetvene strategije
materialna kultura
identiteta
kulturaRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400