ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA)

temeljni raziskovalni projekt
Opis


Tematski okvir raziskovalnega projekta so etnološke raziskave na Slovenskem v primerjalnem evropskem okviru, historično zamejene s prehodoma 19. v 20. in 20. v 21. stoletje. To stoletje se ujema z znanstveno fazo razvoja etnološke misli in raziskav. Po starejših preglednih, konceptualno precej raznorodnih delih (Narodopisje Slovencev, 1944 in 1952; V. Novak, Slovenska ljudska kultura, 1960; Pogledi na etnologijo, 1978; Slovensko ljudsko izročilo, 1980), upoštevajoč predvsem tematiko, ki je predmet izročilnih in sodobnih raziskav sodelavcev ISN ZRC SAZU, novejša raziskovalna spoznanja, razpoložljivo empirično gradivo (raznovrstne zbirke), spreminjajoče se raziskovalne vzorce in očišča je ambicija skupine na eni strani predstavitev raziskav kulture in načina življenja na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja (z zgledi izbranih tem materialne, družbene in duhovne kulture, preučenih pregledno in ponazorjenih s študijami primerov), na drugi pa izluščiti teoretske in metodološke vidike in različne perspektive raziskovalcev, ki so ključno zaznamovali etnološko produkcijo v obravnavanem času. Strnjeni bodo v treh povezanih razdelkih. - Pogledi raziskovalcev - časi in prostori identitete, tradicije, inovacij, medkulturnih in medetničnih stikov. Izbrani kulturni fenomeni in procesi na presečiščih materialnega, družbenega in simbolnega, upoštevajoč razločke v različnih časovnih izsekih in prehodih (predsocialistični čas, obdobje socializma, tranzicije), družbenih okoljih in pokrajinah. - Pogledi raziskovancev - časi in prostori spomina, ustvarjalnosti, avtentičnosti, pripadnosti. Pogledi raziskovancev in govorica njihovega kulturnega obzorja so gradniki etnološko-folklorističnih spoznanj in prinašajo vanja bistveno drugačno kakovost. - Pogledi na raziskovalce - časi in prostori konceptov in metod (topografija zapisov, analiz, interpretacij, reprezentacij). Raziskovalčevi nazori in orodjarne kažejo na teoretske in metodološke premike, operacionalizirajo razmerje z raziskovanim, utemeljujejo razmerja med objekti in subjekti v raziskovalnem procesu.


Ključne besede
Evropa
Slovenija
Slovenci
kulturna dediščina
tradicija
kulturni procesi
kulturne spremembe
identiteta
način življenja
kultura
vizualne raziskave
etnografski film
dokumentacija
bibliografija
metodologija
zgodovina etnologije
folkloristika
etnologijaRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400