HABITUS SLOVENSKEGA PODJETNIKA MED 1960 IN 1990

applied project
Basic Info

Description


Po splošnem prepričanju je (bila) Slovenija med vsemi drugimi kandidatkami iz nekdanjih socialističnih oziroma komunističnih držav najbolje pripravljena za vstop v Evropsko zvezo in področje skupne valute - evro. Na današnje razmeroma uspešno izhodišče slovenskega gospodarstva so gotovo imeli velik vpliv tudi številni direktorji, ki so v času med 1960 in 1990 bodisi nadgrajevali gospodarske temelje, nastale že pred drugo svetovno vojno ali razvijali nova središča gospodarskega razcveta. Naloga projekta, pri katerem sodeluje strokovnjaki več disciplin, je med drugim: - opisati značilnosti prehoda iz vojaške v politično in nato civilno ekonomijo; - odkriti temeljne prelome v razvoju slovenskega gospodarstva; - natančneje razkriti manevrski prostor, ki so ga imeli direktorji na voljo, in mehanizme, s katerimi so dosegli uspešno gospodarsko delovanje; - odkriti značilnosti strukturno pogojenih konfliktov in stalnih trenj med politiko, pretežno vodeno iz enega centra in gospodarstvom, ki je iskalo tržne niše in prostor za svoj razmah. Za razkritje teh pogledov so najpomembnejše pripovedi samih tvorcev slovenske gospodarske uspešnosti. Zato raziskava sloni na narativnem intervjuju kot tisti raziskovalni tehniki, ki omogoča pripovedovalcu, v tem primeru direktorju, ubesediti njegov pogled na takratne razmere. Skupaj z analizo ustreznega arhivskega gradiva bomo tako dobili dvojen vpogled v čas, v katerem je nastajalo slovensko gospodarstvo.


Keywords
etnologija
gospodarska zgodovina
upravljanje
biografsko raziskovanje
industrijski razvoj
slovensko etnično ozemljeResearch areas
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400
HUMANISTIČNE VEDE H000